ANALIZA SUDSKIH PRESUDA U REPUBLICI SRPSKOJ ZA KRIVIČNA DJELA PROGANJANJA I POLNOG UZNEMIRAVANJA

Autor : Aleksandra Petrić

Decembar, 2019. godina

U periodu januar - decembar 2019. g., Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka je u saradnji sa partnerskim nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ženskih ljudskih prava – Fondacija „Lara“ iz Bijeljine, Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče i Udruženje žena „Most“ iz Višegrada, u okviru projekta „Unapređenje sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“ provela praćenje krivičnih i prekršajnih postupaka za djela rodno zasnovanog nasilja pred šesnaest (16) osnovnih i okružnih sudova u Republici Srpskoj.

PDF download