Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini

"Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost autora i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Europske unije".

PDF download