Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou

Lokalni nivo vlasti je najbliži građanima i građankama. Na tom nivou se donose odluke koje najdirektnije utiču na njihov svakodnevni život i o dobroj upravi ovisi da li će svojim odlukama poboljšati uslove u kojima građani i građanke žive, rade i provode svoje slobodno vrijeme. Kako će lokalna zajednica biti uređena da odražava potrebe i prioritete svih koji u njoj žive? Kako međunarodni standardi i domaći akcioni plan za ostvarenje zakonom utvrđenih ciljeva ravnopravnosti spolova mogu biti uspješno provedeni na lokalnom nivou?

PDF download